Resocijalizacija

Resocijalizacija – Socijalna reintegracija

 

Šta je resocijalizacija?

Resocijalizacija je opšti naziv za postupke i procese koji dovode do društveno poželjnih promjena u stavovima, vrijednostima i ponašanju osoba kod kojih socijalizacija nije bila uspješna, što je uobičajeno kod osoba koje su koristile droge. Ukratko, resocijalizacija podrazumijeva pružanje pomoći u rješavanju problema sa kojima se osoba ovisna o drogama suočava nakon liječenja i rehabilitacije kako bi ponovo postao funkcionalan i koristan član društvene zajednice. Zadnji je i najbitniji stadij u procesu oporavka od zloupotrebe droga.

Kao što je poznato ovisnici se vrlo često nakon završenog liječenja i rehabilitacije ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu ovisnosti o drogama, koje cijelu ovisničku populaciju marginalizira, stigmatizira i isključuje iz radne i školske sredine. Stoga je jako bitno pružiti podršku osobama koje su prošle proces rehabilitacije od ovisnosti i pripremiti ih da se na adekvatan način suoči sa svim mogućim izazovima koji ih očekuju.

Ko treba pružati usluge resocijalizacije:

 • Zdravstveni servisi
 • Obrazovne institucije
 • Penalni i postpenalni programi
 • Socijalne infrastrukture
 • Privredni subjekti
 • Organizacije civilnog društva

Šta podrazumjevamo pod resocijalizacijom:

 • Stručno osposobljavanje ovisnika za određena zanimanja
 • Pomoć pri pronalaženju zaposlenja
 • Pomoć pri pronalaženje novog društva u staroj sredini
 • Psiho- socijalnu podršku
 • Daljnju izgradnju međuljudskih odnosa kao preduslov za kvalitetnu integraciju
 • Brigu o zdravlju
 • Rad na osamostaljivanju

Ako ste u procesu oporavka i potrebna vam je podrška za uključivanje u zajednicu, nemojte čekati. Nazovite nas danas i uključite se u naš program i grupe za resocijalizaciju. Besplatna i anonimna podrška je dostupna.Vrijeme je.  Potraži pomoć!