Koncept oporavka

Koncept oporavka

 

Šta je koncept oporavka?

Pojam OPORAVAK podrazumijeva proces kroz koji je pojedincu omogućeno da se iz problematične zloupotrebe droga, pomjeri ka životu bez droge kao aktivan i pomažuci član društva.

Samo putem ove promjene koju donosi proces oporavka, a koji ima svoju stalnost i samoodrživost, pojedinci prestaju sa činjenjem kaznenih djela, prestaju sa nanošenjem štete sebi i svojoj zajednici i uspješno doprinose društvu.

Sam proces predstavlja niz mjera koje započinju onog trenutka kad ovisnik zatraži pomoć nekog servisa, koji ga tada usmjerava prema daljnjim koracima u oporavku zavisno od individualnih aspiracija osobe.

Svi servisi koji u svome djelovanju imaju karakter riječi CHIME (Contentedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) mogu se smatrati mjerodavnima da učestvuju u procesu oporavka osobe sa problematičnom zloupotrebom droge.

Servisi i usluge poput liječenja i psihosocijalnog tretmana, rehabilitacionih centara, programa smanjenja štete, raznih usluga socijalne integracije u društvo i drugih, imaju svoje mjesto u procesu oporavka što je jedna od jakih strana ovakog pristupa.

Faktori za pokretanje procesa oporavka

Faktori koji uključuju bolna iskustva:

 • Očaj
 • Iscrpljenost
 • Dosada koja je izazvana ovisničkim načinom života
 • Smrt bliske osobe izazvana konzumiranjem droga
 • Pritisak da se prestane sa uzimanjem droge
 • Ponižavajuće iskustvo
 • Zdravstveni problemi
 • Problemi sa zakonom

Faktori koji uključuju i iskustva bazirana na osjećaju nade:

 • Kontakt sa osobama oporavljenim od ovisnosti kao uzorima
 • Nova intimna ljubavna veza
 • Brak
 • Roditeljstvo
 • Religiozna iskustva
 • Neka nova prilika

Ova sinergija boli i nade kreira procese u osobi koji dovode do ulaska u proces oporavka

 

Ciljevi koncepta oporavka

 • Oporavak kao proces sa svojim početkom i krajem je eksplicitni cilj svih koji pružaju servise za osobe sa problematičnom zloupotrebom droga
 • Oporavak se u svom djelovanju fokusira na na jake strane, a ne slabosti osobe
 • U sistemu usmjerenom ka oporavku fokus nije samo na započinjanju liječenja i postizanju ciljeva orijentiranih na proces, nego na postizanje potpunog oporavka i skidanju s droga zauvijek
 • Predstavlja individualni put usmjeren na osobu, koji će značiti različite stvari različitim ljudima
 • Pojedinac je u centru bilo kojeg pristupa i servisa u mjerama unutar smanjenja potražnje
 • Oporavak je pomaganje svakoj osobi da dostigne svoj puni potencijal – s krajnjim ciljem koji bi bio ono što je važno za tog pojedinca
 • Procjena i planovi procesa oporavka su individualni i trebaju adresirati cjelokupan život ljudi i njihove potrebe, a ne samo njihovu ovisnost
 • Usluge na lokalnoj razini su prilagođene paketima podrške koje bi vodile ka daljnjim koracima u procesu oporavka
 • U sistemu fokusiranom na oporavak, potrebno je potaknuti sve aktere koji pružaju servise, a naročito na lokalnom nivou, da ne pružaju servise u izolaciji, već da zajedno donose i isporučuju “završiti do kraja” podršku
 • Jake veze između lokalne zajednice, bolničih i rezidencijalnih tretmana i onih koji pružaju rehabilitacijske usluge, koji jedan za drugim imaju bliske veze sa posttretmanskim servisima kako bi se ovisniku pružile usluge koje bi ga konstantno vodile ka daljnjem procesu oporavka
 • Krajnji cilj je da omogućimo pojedincima da postanu slobodni od ovisnosti; nešto što znamo da je cilj većine ljudi koji ulaze u tretmane za ovisnosti o drogama
 • Podrška ljudima da žive život bez droge treba biti u srcu svih mjera koje sprovodimo unutar procesa oporavka

Kapital u procesu oporavka

Jedan od najboljih pokazatelja održivog oporavka je lični “kapital oporavka“ pojedinca koji čine resursi potrebni za pokretanje i održavanje oporavka od ovisnosti o drogama.

Ti resursi su:

 • Društveni kapital (resursi koje osoba posjeduje iz svojih odnosa (npr. porodica, partneri, djeca, prijatelji i kolege) što uključuje i dobijenu podršku i predanost i obaveze koje proizlaze iz tih odnosa)
 • Fizički kapital (novac i sigurno mjesto za život)
 • Ljudski kapital (vještine, mentalno i fizičko zdravlje, posao)
 • Kulturni kapital (vrijednosti, uvjerenja i stavovi koje ta osoba posjeduje).

Benefiti koncepta oporavka

 • Sloboda od ovisnosti o drogama
 • Prevencija smrti vezanih za droge i krvno prenosive bolesti
 • Smanjenje kriminala i ponavljanja kaznenih djela
 • Ostvareno i zadržano zaposlenje
 • Poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja i dobrobiti
 • Poboljšani odnosi sa članovima porodice, partnerima i prijateljima
 • Sposobnost da se bude učinkovit i brižan roditelj.

Indikatori/parametri oporavka

Aktivno učešće u oporavku/rješavanje problema vezanih za droge

 • Postiže i čuva dugotrajnu kvalitetnu apstinenciju
 • Prakticira prevenciju recidiva/relapsa
 • Pristupa vršnjačkoj podršci/samopomoći
 • Učestvuje u individualoj terapiji

Svakodnevni život

 • Ima dnevnu rutinu
 • Ide na sastanke
 • Ima hobije
 • Smisleno provodi vrijeme
 • Ne dosađuje se
 • Učestvuje u edukacijama i treninzima
 • Volontira
 • Ima plaćeni posao
 • Ima stabilne prihode
 • Nema dugova
 • U stanju je upravljati novcem

Fizičko zdravlje

 • Ima dobro fizičko zdravlje
 • Fizički je aktivan
 • Brine o svom izgledu
 • Brine o sebi
 • Jede zdravo
 • Vodi brigu o zubima
 • Apetit se vratio
 • Ne osjeća se umorno
 • Vratio je tjelesnu težinu
 • Energičan je
 • Dobro spava

Kriminalne aktivnosti

 • Nema dodira sa krivično- pravosudnim sistemom

Mentalno, emotivno i duhovno zdravlje

 • Ima dobro mentalno zdravlje
 • Ponaša se u skladu sa moralnim normama
 • Nema osjećanja stida i krivnje
 • Pozitivan je
 • Ne osjeća se stigmatiziranim
 • Samosvjestan je
 • Ima ne-ovisnički identitet
 • Samopouzdan je
 • Dobro se nosi sa teskoćama
 • Osjeća da kontroliše situacijom
 • Ima vjeru u sebe
 • Vrednuje sebe kao osobu
 • U stanju je vjerovati ljudima
 • Ima emocionalnu ravnotežu
 • Prihvata samoga sebe
 • Nema anksioznost
 • Nosi se sa traumama iz prošlosti
 • Prihvata odgovornosti
 • Sposoban je upravljati osjećanjima
 • Ne osjeća se depresivnim
 • Nije usamljen
 • Osjeća se sigurnim
 • Ima svoju svrhu života
 • Ima realne planove i ciljeve
 • Ima nadu
 • Izražena je duhovnost

Odnosi

 • Ima dobre odnose sa porodicom
 • Ima dobre odnose sa vršnjacima u procesu oporavka
 • Ima dobre odnose sa prijetejima koji ne koriste droge
 • Ima podršku društva
 • Neovisan je
 • Nema negativnih odnosa
 • Ima iskrene odnose
 • Podržava druge ljude
 • Ima svoju ulogu u društvu/zajednici
 • Učestvuje u društvu/zajednici
 • Ne stvara probleme u društvu/zajednici
 • Ne vrijeđa druge

Ako ste spremni da započnete vaš oporavak, nemojte čekati. Nazovite nas danas. Nitko ne zaslužuje ovisnost. Vrijeme je. Potraži pomoć!